1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inspiratietraining op 12 juni 2023.

2. Omschrijving overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de Balm academie het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de inspiratietraining op 12 juni 2023 heeft ontvangen. De omschrijving van de inspiratietraining is online beschikbaar op https://mijnmammoet.nl/eendaagse-inspiratietraining-voor-professionals/.

3. Volledigheid van informatie

De Balm academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de deelnemer aan de inspiratietraining op 12 juni 2023.

4. Inschrijven voor inspiratietraining op 12 juni 2023

Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, geldt deelname op volgorde van binnenkomst.

5. Betaling voor uw deelname dient uiterlijk 1 dag voor de training binnen te zijn

De betaling voor uw deelname dient uiterlijk één dag voor de datum van de training te zijn ontvangen.

6. Intellectueel eigendom en AVG

Modellen, technieken, instrumenten, afbeeldingen, syllabi en trainingsmateriaal, die worden gebruikt tijdens de training, zijn en blijven het eigendom van de Balm academie. Openbaarmaking is alleen toegestaan na verkregen toestemming van de Balm academie.

7. AVG

Bij het verzamelen, verwerken en bewaren van alle persoonsgebonden gegevens van de deelnemers zal de Balm academie voldoen aan de vereisten die de AVG stelt.

8. Vertrouwelijkheid

In het kader van de training zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer. De Balm academie verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de deelnemer jegens derden waarvan redelijkerwijs de vertrouwelijkheid door de Balm academie kan worden begrepen.

9. Aansprakelijkheid

De Balm academie is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de training, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de training mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot de deelnamekosten voor de training.

10. Annuleringsregeling

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door de Balm academie bevestigde e-mail.

  1. Annuleren tot 4 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten de inschrijfkosten voor die training.
  2. Annuleren van 4 tot 3 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten de inschrijfkosten voor die training en ook 50 % van de deelnamekosten.
  3. Annuleren van 3 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten de inschrijfkosten voor die training en ook 75 % van de deelnamekosten.
  4. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van de inschrijfkosten voor die training en ook 100% van de deelnamekosten. 
  5. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
  6. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 tot en met 6 genoemd.

11. Annulering of uitstel van de training door de Balm academie

  1. Annuleren door de Balm academie in verband met onvoldoende aanmeldingen of omstandigheden binnen de bedrijfsvoering leidt tot teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
  2. Uitstel door de Balm academie in verband met onvoldoende aanmeldingen of omstandigheden binnen de bedrijfsvoering geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten, op voorwaarde dat de deelnemer binnen twee weken na mededeling van het uitstel aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training.
  3. De Balm academie behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor ander deelnemers en/of de kwaliteit van de training voor andere deelnemers teveel doet afnemen. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor de training of workshop.